SILVER-B SB40 MARTELLO DEMOLITORE – KUBOTA U45 DEMOLIZIONE DI ROCCIA “DURA”

SILVER-B MARTELLO DEMOLITORE VS ROCCIA VULCANICA

SILVER-B SB43 MARTELLO DEMOLITORE – SANY – DEMOLIZIONE BASALTO

SILVER-B SB43 MARTELLO DEMOLITORE – SANY SY80 DEMOLIZIONE BASALTO

SILVER-B SB43 – MARTELLO DEMOLITORE A LAVORO SU ESCAVATORE KOMATSU PC75